Reduction of follistatin-like 1 in primary afferent neurons contributes to neuropathic pain hypersensitivity

2011 Li K-C., Wang F., Zhong Y-Q., Lu Y-J., Wang Q., Zhang F-X., Xiao H-S., Bao L., Zhang X. *