Interaction with vesicle luminal protachykinin regulates surface expression of δ-opioid receptors and opioid analgesia.

2005 Guan, J., Xu, Z., Gao, H., He, S., Ma, G., Sun, T., Wang, L., Zhang, Z., Lena I., Kitchen I., Elde R., Zimmer A., He, C., Pei G., Bao, L., Zhang X. *