Identification of gene expression profile of dorsal root ganglion in the rat peripheral axotomy model of neuropathic pain.

2002 Xiao, H., Huang, Q., Zhang, F., Bao, L., Lu, Y., Guo, C., Yang, L., Huang W., Fu, G., Xu, S., Cheng, X., Yan, Q., Zhu, Z., Zhang, X., Chen, Z., Han, Z., Zhang X.*