Cryo-EM structure of human heptameric Pannexin 1 channel

2020 Qu, R., Dong, L., Zhang, J., Yu, X.*, Wang, L.* & Zhu, S.*