Structural Basis of the Proton Sensitivity of Human GluN1-GluN2A NMDA Receptors.

2018 Zhang, J.*, Chang, S., Xu, P., Miao, M., Wu, H., Zhang, Y., Zhang T, Wang, H., Zhang, J., Xie, C., Song, N., Luo, C.#, Zhang, X.#, Zhu, S.#