Control of response reliability by parvalbumin-expressing interneurons in visual cortex.

2015 Zhu, Y., Qiao, W., Liu, K., Zhong, H., Yao, H.*