Neuregulin 1 represses limbic epileptogenesis through ErbB4 in parvalbumin-expressing interneurons.

2012 Tan, G., Liu, Y., Hu, X., Yin, D., Mei, L. and Xiong, Z.