A-type GABA receptor as a central target of TRPM8 agonist menthol.

2008 Zhang, X., Jiang, P, Gong, N, Hu, X., Fei, D, Xiong, Z., Xu, L, Xu, T.