Activity-dependent development of callosal projections in the somatosensory cortex.

2007 Wang, C., Zhang, L, Zhou, Y, Zhou, J, Yang, X., Duan, S., Xiong, Z., Ding, Y.