The timing of endocytosis after activation of a G-protein-coupled receptor in a sensory neuron.

2006 Wang, L., Xiong, W, Zheng, J, Zhou, Y, Zheng, H, Zhang, C, Zheng, L., Zhu, X., Xiong, Z., Wang, L., Cheng, H., and Zhou, Z