Basal Forebrain Circuit for Sleep-Wake Control

2015 Xu, M., Chung, S., Zhang, S., Zhong, P., Ma, C., Chang, W. C., Weissbourd, B., Sakai, N., Luo, L., Nishino, S. and Dan, Y.