Autism-like behaviours and germline transmission in transgenic monkeys overexpressing MeCP2

2017 Liu,Z.,Li,X.,Zhang,T.,Cai,Y.,Cheng,L.,Cheng,C.,Wang,Y.,Zhang,C.,Nie,Y.,Chen,Z.,Bian,W.,Zhang,L.,Xiao,J.,Lu,B.,Zhang,Y.,Zhang,X.,Sang,X.,Wu,J.,Xu,X.,Xiong,Z.,Zhang,F.,Yu,X.,Gong,N.,Zhou,W.,Sun, Q.*,Qiu,Z.*