Direct electrodeposition of Graphene enhanced conductive polymer on microelectrode for biosensing application

2018 Wang, M., Ji, B., Gu, X., Tian, H., Kang, X., Yang, B., Wang, X., Chen, X. , Li, C.,Liu, J.*