Active information maintenance in working memory by a sensory cortex

2019 Zhang, X., Yan, W., Wang, W., Fan, H., Hou, R., Chen, Y., Chen, Z., Ge, C., Duan, S., Albert,C., Li, C.*