Awake and behaving mouse fMRI during Go/No-Go task

2019 Han, Z., Chen, W., Chen, X., Zhang, K., Tong, C., Zhang, X.,Li, C.*,Liang, Z.*